Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Οικονομικη Κριση – Υπερχρεωμενα νοικοκυρια, νομος 3869/10

Η οικονομική κρίση και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ίσως το μόνο θετικό που υπάρχει από την αρχή της οικονομικής κρίσης έως σήμερα είναι ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και παρεμβάσεις της δικαιοσύνης με αποφάσεις χάρη στις οποίες διασώζονται οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, τα σπίτια ή/και τα αυτοκίνητα, δηλαδή ένα αξιοπρεπές status οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατσέλη με αριθμό 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων βάση των οποίων οι δανειολήπτες ρυθμίζουν, ακολουθώντας αυτή την ειδική διαδικασία που θεσπίζει ο νόμος, τα χρέη τους με τρόπο που να μπορούν να αντεπεξέλθουν, σε άτοκες ή χαμηλότοκες καταβολές με μοναδικό περιορισμό να μην είναι έμποροι.

Εκτός του νόμου αυτού υπάρχουν και άλλες διευκολύνσεις καθώς και εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες στη διάθεση των πολιτών οι οποίοι μπορούν ακόμα και να αναζητήσουν αναδρομικά υπερβολικά ποσά τόκων που έχουν ήδη καταβάλει σε τραπεζικά δάνεια ή να διεκδικήσουν αναστολή πλειστηριασμών, μείωση ενοικίων και άλλα τινά μέτρα.

Ο νέος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από μέρος ή το σύνολο αυτών.

Ειδικότερα, ο νόμος 3869/10 προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Θεσπίζεται υποχρεωτική διαδικασία απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία αν αποτύχει οδηγεί στο επόμενο βήμα – προσφυγή στο δικαστήριο.Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναλαμβάνει πληρεξούσιος Δικηγόρος ή ο Συνήγορος του καταναλωτή κλπ

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: Η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση δαπανών ατομικές και οικογενειακές, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών κλπ.

3. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: Σπάνια επιτυγχάνεται διότι απαιτείται συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.

4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών: Μετά την αποτυχία του ανωτέρω συμβιβασμού το δικαστήριο σε περίπου ένα χρόνο από την κατάθεση της αίτησης ρυθμίζει ευνοϊκά την αποπληρωμή των χρεών του οφειλέτη που αποδεικνύει ότι δεν επαρκούν τα εισοδήματά του για την πλήρη κάλυψή τους.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει αρκετά εισοδήματα για να διαθρέψει τον εαυτό του ικανοποιητικά, τότε το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει πλήρως από την αποπληρωμή χωρίς καμία καταβολή. Το ίδιο ισχύει για τους εγγυητές.

Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες που θα καταβάλουν τις μηνιαίες δόσεις που θα ορίσει το δικαστήριο απαλλάσσονται πλήρως από το υπόλοιπο των χρεών τους και διαγράφονται από τον Τειρεσία σαν να μην χρωστούσαν ποτέ τίποτα.Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τους εγγυητές.

Οι πλέον ευνοημένοι είναι οι οφειλέτες εκείνοι, που δεν διαθέτουν στο όνομά τους ακίνητη περιουσία, πλην της πρώτης κατοικίας, και που διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή αυτοί που οφείλουν πολύ περισσότερα από όσα η ακίνητη περιουσία τους αξίζει.

Ειδική μέριμνα και προστασία υπάρχει φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ανέργους και απόρους για τους οποίους η πρόνοια του νομοθέτη ορίζει ακόμα και πλήρη απαλλαγή με μηδενική καταβολή και πλήρη διαγραφή χρεών.

Επιπλέον, ο νέος νόμος ορίζει την απαγόρευση πλειστηριασμού (διαρκώς παρατείνεται η λήξη της απαγόρευσης αυτής) της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησής της προσαυξημένη κατά 50% (Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο για έναν άγαμο φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ, οπότε η αντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ).

Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά των οποίων απειλείται πλειστηριασμός ο οφειλέτης, που έχει ήδη απευθυνθεί στο Ειρηνοδικείο με τη διαδικασία αυτού του νόμου, μπορεί να ζητήσει δικαστικά την αναστολή του και έχει μεγάλες πιθανότητες να την πετύχει μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Ειρηνοδικείου για τη ρύθμιση των οφειλών του. Στη συνέχεια, για τα περιουσιακά του στοιχεία υπάρχει ειδική διαδικασία εκτίμησης και πρόβλεψης κατά περίπτωση.

Ο δανειολήπτης που θα αποδείξει ότι ήταν ειλικρινή όσα δήλωσε για την περιουσιακή κατάσταση αυτού και του συζύγου, θα ακολουθήσει σωστά τα βήματα της διαδικασίας και θα είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων (άτοκες για 4 έτη ή πλέον εάν υπάρχει κατοικία που επιθυμεί να διασώσει) θα απαλλαγεί από όλα τα υπόλοιπα χρέη του έναντι όλων των πιστωτών και θα είναι “λευκός” στον Τειρεσία.

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί ελάχιστες αποφάσεις σε σχέση με τον όγκο των αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο και είναι θετικές.Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρω ορισμένες.

Ο οφειλέτης μόνο μία φορά μπορεί να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων αυτού του νόμου και για χρέη που ανέλαβε τουλάχιστον ένα έτος πριν την αίτηση.

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια του οφειλέτη είμαστε δίπλα του συμβουλεύοντάς τον και παρουσιάζοντάς του τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να ωφεληθεί τα μέγιστα από το νόμο αυτό κερδίζοντας ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα: σε χρόνο, σε μείωση χρεών καθώς και δαπανών.

Economic crisis – indebted households, Law 3869/10

The economic crisis and indebted households

Perhaps the only good thing from the bery beginning of the economic crisis till today is some legislative new settings and interventions through justified decisions through which the living standards of the citizens are saved, the households and perhaps automobiles as well. This is what we call a well being and secured family living standard. As part of these efforts there was passed and implemented Katseli Law No. 3869/2010 for indebted households, through which there are judgments on borrowers issued already, regulating a special procedure established by law, where debts in a way can be lowered in free or low payments. The only limitation is for taking advantage of this law, is that the borrower must not be a merchant.

Besides this law, there are other facilitations as well as extrajudicial or judicial actions for citizens who can even ask back for the far too much interest being already paid on bank loans or to assert suspension auctions, reducing rents and other sort of action.

The new law on indebted households enables individuals who have become in a status of permanent financial weakness or non payment of overdue debts to make adjustment and exemption from some or all of them.
In particular, the Law 3869/10 provides 4 stages of adjustment:

1. Extrajudicial compromise: established mandatory procedure attempting amicable settlement of the dispute where if it fails then leads to the next step – takes us then to court. The recourse to extrajudicial settlement is ran by the attorney or the Consumer Ombudsman, etc.

2. Justice of the Peace Application: The application includes state property and income debts of spouse, state personal and family expenses, analyzed debts and creditors set analysis, debt settlement plan, etc.

3. Conciliation before Magistrate: Rarely achieved because it requires agreement with creditors claiming more than 51% of debts.

4. Judicial debt adjustment: After the failure of that compromise the court in about a year from filing of the application favorably adjusts the repayment of debts of the debtor proving that there is insufficient income for full coverage of the initial debts.
If the debtor hasn’t enough income to live himself satisfactorily, then the court may relieve him from fully repay without paying. The same applies to guarantors.

In each case, the borrowers will pay the monthly installments to be determined by the court and are waived for the rest of their debts and the Tiresias as if never owed anything.The same applies correspondinglyto the guarantors as well.

The most favored are those borrowers who do not have on their name any real estate property other than their primary residence, and have low family income. The other favored ones are the people who owe far more than their property is worth.

Special care and protection is ofcourse offered for vulnerable groups, being the unemployed and needy for whom the welfare of the legislator provides even complete remission with no payment and complete deletion of debts.

Moreover, the new law stipulates the prohibition of the property auction (permanently extend the expiration of the ban) of the debtor’s primary residence if the value does not exceed the tax-free threshold of acquisition increased by 50% (Note that the tax-free limit for an unmarried taxpayer is 200,000 euros, so the objective value of the house to go to non-auction should not exceed 300,000 euros).

If there are other assets which are threatened by auction, the debtor should have already approached the County with the process of this law may bring court proceedings for the initial suspension and has a good chance to succeed until the judgment of the district court for stabilizing the debt is issued. Then, at a later time, for his assets there is a special assessment and forecasting process as appropriate.

The borrower will prove that what he said was true on the assets for him and the spouse and the borrower will correctly follow the steps in the process and will be consistent in repaying the installments (free of interest for 4 years or longer if there is any other residence he would be wishing to save) and will be finally relieved of all other debts against all creditors and will be “white” in Tiresias.

To date there have been very few decisions in relation to the volume of applications and the County is responding very positively in favor of the borrowers. Here I illustrate some.

The borrower can make use of the favorable provisions of this Act only once and for debts taken at least one year prior to the application.

Throughout this effort we are next to the debtor advising him and and presenting him how he can benefit greatly from this law while winning at all three levels: time, reducing debt and expenses.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ.. Η απλά η ελληνική "πραγματικότητα" ;Αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές..
Βιομηχανία φαρμάκων, Στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 
ειναι πανέτοιμη προς ´Αμεση λειτουργία..

Αλλα δεν πρόκειται φυσικά να ξεκινήσει...ακομη..

Γιατι;

Γιατι, Κατόπιν εντολής/ενημέρωσης/επιβεβαίωσης/συνεννόησης των ιδιοκτητών της βιομηχανίας με μεγάλο πολιτικό/δοσίλογο... 

Περιμένει υπομονετικά για την (ναι, ΝΕΑ) επερχόμενη πτώση των μισθών..

Απλά περιμένει να πέσει ο βασικός μισθός στα 300€ για να ξεκινήσει να λειτουργήσει.. 

Τι δεν καταλαβαίνεις ; 

Για πόσο ακόμη θα τους επιτρέπεις να το κάνουν αυτό ;

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Παράνομο χαράτσι απο την ΔΕΗ !!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥΝα διαβαστεί, να μεταδοθεί…Παράνομα και χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ιδέα τι πληρώνουν, η ΔΕΗ εισπράττει δικό της ”χαράτσι” το οποίο αναφέρεται στους λογαριασμούς της σαν ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -Ν.2773/99 άρθρο 29″ το οποίο το υπολογίζει με άγνωστο ποσοστό επί της αξίας του καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος!
Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά (κανείς δεν γνωρίζει πόσα συγκεντρώνονται κάθε φορά… ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 1,9 δις. ΕΥΡΩ) καλύπτονται όσοι εί ναι εντεταγμένοι στο “κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ” κ.λ.π.
ΟΜΩΣ το άρθρο 29 του Νόμου 2773/99, έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2010, με νεότερο νόμο που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!

Αυτό σημαίνει ότι η είσπραξη του “χαρατσιού” αυτού είναι -τουλάχιστον τυπικώς- παράνομη και εφ όσον ασκηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, η ΔΕΗ θα υποχρεωθεί στην επιστροφή των παρακρατηθέντων παρανόμως χρημάτων. (εκτός αν σπεύσει η “κυβέρνηση” να καλύψει την παρανομία με νομικά εφευρήματα…)

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΝΑ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!!!!

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Περί προσευχής


(Διὰ τὴν ἱερὰν προσευχήν, τὴν μητέρα τῶν ἀρετῶν, καὶ διὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ παρίσταταί τις εἰς αὐτὴν νοερῶς καὶ σωματικῶς)

Η Προσευχη, ὡς πρὸς τὴν ποιότητά της, εἶναι συνουσία καὶ ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεόν, καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά της, σύστασις καὶ διατήρησις τοῦ κόσμου, συμφιλίωσις μὲ τὸν Θεόν, μητέρα τῶν δακρύων, καθὼς ἐπίσης καὶ θυγατέρα, συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τοῖχος ποὺ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις, συντριβὴ τῶν πολέμων, ἔργο τῶν Ἀγγέλων, τροφὴ τῶν ἀσωμάτων, ἡ μελλοντικὴ εὐφροσύνη, ἐργασία ποὺ δὲν τελειώνει, πηγὴ τῶν ἀρετῶν, πρόξενος τῶν χαρισμάτων, ἀφανὴς πρόοδος, τροφὴ τῆς ψυχῆς, φωτισμὸς τοῦ νοῦ, πέλεκυς ποὺ κτυπᾶ τὴν ἀπόγνωσι, ἀπόδειξις τῆς ἐλπίδος, διάλυσις τῆς λύπης, πλοῦτος τῶν μοναχῶν, θησαυρὸς τῶν ἡσυχαστῶν, μείωσις τοῦ θυμοῦ, καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου, φανέρωσις τῶν μέτρων, δήλωσις τῆς πνευματικῆς καταστάσεως, ἀποκάλυψις τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων, σημάδι τῆς πνευματικῆς δόξης ποὺ ἔχει κανείς. 


Ἡ προσευχὴ εἶναι γι’ αὐτὸν ποὺ προσεύχεται πραγματικὰ δικαστήριο καὶ κριτήριο καὶ βῆμα τοῦ Κυρίου, πρὶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ βῆμα.


Ὅσοι πηγαίνομε νὰ παρασταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοῦ καὶ νὰ συνομιλήσωμεν μαζί Του, ἂς μὴ προχωροῦμε χωρὶς τὴν κατάλληλη προετοιμασία.


Ὅταν ξεκινᾶς νὰ σταθῆς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἂς εἶναι ὁ χιτὼν τῆς ψυχῆς σου ὑφασμένος ἐξ ὁλοκλήρου μὲ τὸ νῆμα ἢ μᾶλλον μὲ τὸ λῆμμα τῆς ἀμνησικακίας. Εἰδεμὴ τίποτε δὲν πρόκειται νὰ ὡφεληθῆς ἀπὸ τὴν προσευχή. Ὅλο τὸ ὕφος καὶ τὸ λεκτικὸ τῆς προσευχῆς σου ἂς εἶναι ἀνεπιτήδευτο, διότι ὁ τελώνης καὶ ὁ ἄσωτος μὲ ἕναν μόνο λόγο συμφιλιώθηκαν μὲ τὸν Θεόν.


Πρὶν ἀπ’ ὅλα ἂς βάλωμε στὸν κατάλογο τῆς δεήσεώς μας τὴν εἰλικρινῆ εὐχαριστία. Στὴν δεύτερη σειρά, τὴν ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τὴν συντριβὴ τῆς ψυχῆς μας μὲ συναίσθησι. Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἂς ἀναφέρωμε τὰ αἰτήματά μας πρὸς τὸν Παμβασιλέα. Ὁ τρόπος αὐτῆς τῆς προσευχῆς εἶναι ἄριστος, ὅπως ἀπεκαλύφθη σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς ἀπὸ Ἄγγελον τοῦ Κυρίου.


Μὴ ζητῆς νὰ λέγης πολλὰ στὴν προσευχή σου, γιὰ νὰ μὴ διασκορπισθῆ ὁ νοῦς σου, ἀναζητῶντας λόγια. Ἕνας λόγος τελωνικὸς ἐξιλέωσε τὸν Θεόν, καὶ ἕνας λόγος πίστεως ἔσωσε τὸν ληστή. 


Ἡ πολυλογία στὴν προσευχὴ πολλὲς φορὲς ἐδημιούργησε στὸ νοῦ φαντασίες καὶ διάχυσι, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ μονολογία συγκεντρώνει τὸν νοῦ.


Ὁ καιρὸς τῆς προσευχῆς ἂς μὴ γίνη γιὰ σένα ὥρα ποὺ θὰ σκεφθῆς σπουδαῖα καὶ ἀναγκαῖα θέματα, ἔστω καὶ πνευματικά. Διαφορετικὰ ἄφησες καὶ σοῦ ἔκλεψαν τὸ πολυτιμότερο.


Δεῖξε ὅλη τὴν ἀνδρεία σου καὶ τὴν προθυμία σου (ὅταν προσεύχεσαι), καὶ θὰ ἔχης τὸν ἴδιον τὸν Θεὸν διδάσκαλο στὴν προσευχή σου.


Δὲν μποροῦμε νὰ διδαχθοῦμε τὸ πῶς νὰ βλέπωμε, διότι ἐκ φύσεως τὸ γνωρίζομε μόνοι μας. Παρόμοια δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίσωμε μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ ἄλλου τὸ κάλλος τῆς προσευχῆς. Διότι ἡ προσευχὴ ἔχει ὡς διδάσκαλό της τὸν Θεόν, «τὸν διδάσκοντα ἄνθρωπον γνῶσιν, καὶ διδόντα εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλογοῦντα ἔτη δικαίων» (Ψαλμ. 93:10 - Α’ Βασ. 2:9). Ἀμήν.

(ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Μετάφρασις Ἀρχιμ. Ἰγνατίου (†), ἔκδ. δέκατη τέταρτη, Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2000)Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Γάλα κ ελληνικη "νομοθεσία"
Ξέρετε ότι αν το γάλα στο χάρτινο μπουκάλι δεν πουληθεί στην
καθορισμένη χρονική διάρκεια επιστρέφει στη βιομηχανία για
να
ανα-παστεριωθεί και να ξαναγυρίσει στο σουπερμάρκετ;Απίστευτο;

Ο νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία έως 5 φορές, κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
ποιότητα και δ ιατροφική αξία. Όταν το γάλα φτάνει στο σούπερ μάρκετ
για την πώληση, φέρνει έναν αριθμό στο κάτω μέρος της.........
συσκευασίας του.
Αυτό το νούμερο είναι από το 1 έως το 5. Αρκεί να αγοράζετεγάλα που
φέρει έως τον αριθμό 3, δηλαδή γάλα που έχει αναπαστεριωθεί 2 φορές.

Σας συμβουλεύουμε να μην αγοράζετε γάλα με αριθμό 4 ή 5, γιατί η ποιότητά του έχει καταστραφεί. Αν αγοράζετε κασόνι με μπουκάλια γάλα, ο ίδιος αριθμός αναγράφεται στο κάτω μέρος του, 1 έως 5. Αν έχει τον αριθμό 1 σημαίνει ότι βγαίνει από το εργοστάσιο για πρώτη φορά, αλλά αν έχει τον
αριθμό 4 σημαίνει ότι έχει ήδη γυρίσει πίσω στη βιομηχανία 3 φορές.

Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε γάλα, κοιτάξτε στον πάτο του μπουκαλιού. Μην αγοράσετε γάλατα με αριθμό 4 ή 5,ούτε ακόμα και με 3, αν είστε λεπτομερείς στις αγορές σας.
Σκέψου το MILKO που όλοι γνωρίζουμε ότιφτιαχνόταν από γάλατα που έχουν λήξει και έχουν επιστρέψει πίσω στο εργοστάσιο πόσεςφορές έχουν αναπαστεριωθεί (από 5 και πάνω) ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟ!!!!!!!!

kostasedessa.blogspot

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Εκκληση για βοηθεια..Ας αποτρέψουμε μία γενοκτονία όπως εκείνη της Ρουάντα:
Ας αποτρέψουμε μία γενοκτονία όπως εκείνη της Ρουάντα: 

Sign the Petition

Οι Περισσότεροι δεν είχαν ακούσει πολλά για τους κατοίκους της Ρουάντα, μέχρι που ήταν πολύ αργά και 800.000 από αυτούς είχαν δολοφονηθεί. Τώρα, η μοίρα μιας άλλης φυλής, των Ροχίνγκια της Βιρμανίας, κρέμεται από μία κλωστή. Συμμορίες ρατσιστών μοιράζουν φυλλάδια απειλώντας πως θα εξαλείψουν αυτή τη μικρή μειονότητα. Ήδη,μικρά παιδιά έχουν κατακρεουργηθεί μέχρι θανάτου και έχουν διαπραχθεί απερίγραπτα εγκλήματα. Όλα δείχνουν πως θα υπάρξει ένα φρικτό τέλος, εκτός και αν δράσουμε άμεσα.

Οι γενοκτονίες συμβαίνουν όταν κανείς δεν αντιδρά στα πρώτα σημάδια, όπως αυτά που βλέπουμε τώρα στη Βιρμανία. Οι Ροχίνγκια είναι μία ειρηνική και πολύ φτωχή φυλή. Γιατί είναι εναντίων τους; Επειδή έχουν σκούρο δέρμα και επειδή υποτίθεται “παίρνουν τις δουλειές” των ντόπιων. Όλη κι όλη η φυλή είναι 800,000 άνθρωποι, αλλά μπορεί να αφανιστούν εάν δεν δράσουμε άμεσα.Έχουμε μείνει άπραγοι πολλές φόρες, αυτή την φορά ας μην εγκαταλείψουμε τους Ροχίνγκια.

Ο Πρόεδρος της Βιρμανίας Τέιν Σέιν έχει την δύναμη, το προσωπικό και τους πόρους για να προστατεύσει τους Ροχίνγκια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να δώσει μια εντολή.
Σε μερικές μέρες επισκέπτεται την Ευρώπη για να προωθήσει την χώρα του ως εμπορικό και επενδυτικό “παράδεισο”. Αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον υποδεχθούν με ένα ξεκάθαρο αίτημα: να προστατεύσει τους Ροχίνγκια, το πιο πιθανό είναι εκείνος να δεσμευτεί.

 Ας τον περιμένουμε λοιπόν ακριβώς έξω από την διάσκεψη του με τους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς με ένα εκατομμύριο υπογραφές, ένα εκατομμύριο ενωμένες φωνές, και φωτογραφίες που θα δείχνουν τι συμβαίνει στην Βιρμανία: 

https://secure.avaaz.org/en/burma_the_next_rwanda_gr/?bTdKrdb&v=26656

Βασανιστήρια, ομαδικοί βιασμοί και εκτελέσεις: ανθρωπιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τον όρο "εθνοκάθαρση" για να περιγράψουν την βιαιότητα στην Βιρμανία.Ήδη πάνω από 120.000 άνθρωποι της φυλής Ροχίνγκια έχουν καταδιωχθεί. Πολλοί απ'αυτούς έχουν καταφύγει σε πρόχειρους καταυλισμούς κοντά στα σύνορα. Άλλοι στην προσπάθεια τους να φύγουν απ'την χώρα έχουν πνιγεί, πεθάνει απ'την πείνα ή πυροβοληθεί από τους φρουρούς συνόρων των γειτονικών χωρών. Οι επίσημες μαρτυρίες δείχνουν πως η βία χειροτερεύει. Πριν μερικούς μήνες, ο Πρόεδρος Τέιν Σέιν κάλεσε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγο παρόμοιων επιθέσεων. Τώρα είναι θέμα χρόνου αυτά τα γεγονότα να καταλήξουν σε τεράστια σφαγή. 

Οι γενοκτονίες δεν συμβαίνουν εν αγνοία των κυβερνήσεων. Μπορούν να τις σταματήσουν. Αλλά το καθεστώς της Βιρμανίας δεν δείχνει τέτοια διάθεση. Πρόσφατα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραδέχτηκε ότι οι αρχές εφάρμοζαν ένα νόμο που απαγορεύει στους Ροχίνγκια να κάνουν πάνω από δύο παιδιά και τους ζητάει μάλιστα ειδική άδεια για να παντρευτούν. Ειδικοί αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν αδρανήσει ή ακόμη και συμμετάσχει σε τέτοιες επιθέσεις "εθνοκάθαρσης". Ο Πρόεδρος Σέιν τελικά αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το τι συμβαίνει στους Ροχίνγκια. Αλλά μέχρι τώρα, αρνείται να εφαρμόσει τα απαραίτητα μετρά για να σταματήσει την βία και να προστατεύσει αυτούς που κινδυνεύουν.

Μέχρι να το κάνει αυτό, ο κίνδυνος της γενοκτονίας πλανιέται σαν μαύρο σύννεφο, όχι μόνο πάνω απ'την Βιρμανία, αλλά απ'όλο τον κόσμο. Λόγω των εμπορικών τους σχέσεων, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κάμερον και ο Γάλλος πρόεδρος Ολλάντ, έχουν τεράστια επιρροή στο Σέιν. Εάν στην συνάντηση που θα έχουν τον πιέσουν να δράσει, μπορούν να σωθούν ζωές. Ας τους κάνουμε να πιέσουν λοιπόν. Έχουμε αγνοήσει τι συμβαίνει σε πολλούς λαούς, ας μην αγνοήσουμε τους Ροχίνγκια. Βάλε το όνομα σου σε αυτή την έκκληση και μοιράσου το με όλους: 

https://secure.avaaz.org/en/burma_the_next_rwanda_gr/?bTdKrdb&v=26656 

Για άλλη μια φορά, η κοινότητα του Avaaz, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του λαού της Βιρμανίας για δημοκρατία. Όταν το 2007, το καθεστώς επιτέθηκε βίαια σε βουδιστές μοναχούς, τα μέλη του Avaaz δώρισαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ/δολάρια/λίρες για να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε ακτιβιστές που τους είχαν κόψει κάθε μορφή επικοινωνίας. Το 2008, όταν ένας καταστροφικός κυκλώνας σκότωσε πάνω από 100.000 Βιρμανούς και το διεφθαρμένο στρατιωτικό καθεστώς απαγόρευσε σε επίσημες αποστολές βοήθειας να εισέλθουν στην χώρα, η κοινότητά μας δώρησε εκατομμύρια απευθείας στους μοναχούς που προσέφεραν βοήθεια στην πρώτη γραμμή. 

Η κοινότητα του Avaaz δεν υπήρχε όταν έγινε η γενοκτονία στην Ρουάντα, 20 χρόνια πριν. Κι αν όμως υπήρχε; Θα μπορούσαμε μαζί να είχαμε αποτρέψει την γενοκτονία; Ας δώσουμε στους Ροχίνγκια την απάντηση μας σ'αυτή την ερώτηση. 

Με ελπίδα και θάρρος,

Luis, Jeremy, Aldine, Oliver, Marie, Jooyea και όλη η ομάδα του Avaaz

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έκκληση για προστασία της μειονότητας Ροχίνγκια από τον OIC
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/445599/ekklisi-gia-prostasia-tis-meionotitas-rohingia-apo-ton-oic/

Επεισόδια στην Βιρμανία: Βίντεο δείχνει την αστυνομία να μένει αδρανείς μπροστά σε επιθέσεις (BBC News)
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22243676 

Βιρμανία: Σταμάτηστε την “εθνοκάθαρση” των Ροχίνγκια μουσουλμάνων (Human Rights Watch)
http://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims 

Βίντεο δείχνει την αστυνομία της Βιρμανίας να στέκεται και να παρακολουθεί βουδιστές να επιτίθενται μουσουλμάνους. (The Guardian)
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/22/burmese-police-buddhists-attack-muslims

Ο Δαλάι Λάμα απευθυνθεί έκκληση στους μοναχούς του Μιανμάρ να σταματήσουν την βία. (ABC News)
http://abcnews.go.com/International/dalai-lama-pleads-myanmar-monks-end-violence-amid/story?id=19013148#.UXV3vCt4a5w 

Ο Τέιν Σέιν επισκέπτεται την Βρετανία και την Γαλλία τον Ιούλιο. (AFP)
http://www.dvb.no/news/thein-sein-to-visit-britain-france-in-july/28815 

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ειμαι Ελληνας κ ειμαι περηφανος για αυτο!!! οσο κ αν καποιοι προσπαθουν να μειωσουν την αξια,την ιστορια,την προσφορα της χωρας μας στον πολιτισμο κ στην δημοκρατια,οπως κ το αισθημα της περηφανειας να εισαι κ να αισθανεσαι Ελληνας κ το μεγαλειο της χωρας μου,το αιμα που κυλαει στις φλεβες μας θα ειναι παντα ατοφιο Ελληνικο !! δεν ανεχομαι παντος ειδους αδικια κ εκμεταλευση κ δεν θα παψω ποτε να υποστηριζω τα πιστευω μου! "Πατρις-Θρησκεια-Οικογενεια" "Μολων Λαβε" "Εσω Ετοιμος"" "αγαπα τον πλησιον σου σαν τον εαυτο σου"" "σεβασου τους αδυναμους" "να εισαι δικαιος κ ειλικρινης" !! Ειμαι κατα της "ανωνυμης" κ "απροσωπης" ενημερωσης κ αρχη μου το "αν εχεις να πεις κατι,πες το με το ονομα σου" αλλιως μην το λες καθολου...ειναι ντροπη να "κρινουμε,κατακρινουμε,καταδικαζουμε" πισω απο την "ασφαλεια" της ανωνυμιας που μας παρεχει το ιντερνετ... το θεωρω ανανδρο κ υπουλο!