Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ , ΟΧΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 243, 11 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

107. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρων της Κυ− βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών............................................................ 1
108. Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα…………………… 2
109. Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού.................................................. 3
110.Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών …………………………………………………. 4

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107

Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρων της Κυβέρνη− σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ− πουργών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του Συντάγματος και β) 39 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α ́ 98). 2. Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι: Θεόδωρος Πά− γκαλος του Γεωργίου, από τη θέση του Αντιπροέδρου ….

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108

Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 109

Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου
ως Πρωθυπουργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
́Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 2 περίπτ. α ́, 38 παρ. 1 εδάφ. τρίτο, 37 παρ. 1 και 37 παρ. 3 εδάφ. τρίτο του Συντάγματος.
2. Το 108/2011 π.δ. «Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα».
3. Τη διαπιστωθείσα συμφωνία των κομμάτων που διαθέτουν στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών για το σχηματισμό Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε Πρωθυπουργό το Λουκά Παπαδήμο του Δημητρίου.
Το παρόν διάταγμα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

πηγή: ΦΕΚ A 243/2011
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL88wJO3U0cWHN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue6g5k4FEsE3wLKBa8tfM_Qax3x1jh0wENYHw3vrntJe


Λέει ο Πρόεδρος : " Έχοντας υπόψη.... Τη διαπιστωθείσα συμφωνία (!!!) των κομμάτων (!!!) που διαθέτουν στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών για το σχηματισμό Κυβέρνησης, αποφασίζουμε: Διορίζουμε Πρωθυπουργό το Λουκά Παπαδήμο του Δημητρίου. " Ρωτάω εγώ : Τι είναι αυτό ;;;;;;;;;;;;;;

Τι λέει το Σύνταγμα :

1. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (37.2Σ )

2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, … ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. (38.2Σ)

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37. Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'.

4. άρθρο 37 παράγραφος 3 : Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.


Τα συμπεράσματα δικά σας, αλλά αυτά που εγώ καταλαβαίνω είναι τα εξής :

- Με το σχηματισμό Κυβέρνησης για τη διενέργεια εκλογών, επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού πέτυχε το σχηματισμό Κυβέρνησης για τη διενέργεια εκλογών, πρέπει να διαλύσει την Βουλή.

- Η μεταβατική κυβέρνηση (Παπαδήμου) έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοργάνωση των εκλογών και δε μπορεί να καθορίζει και να κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.

- Στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής ( έμμεσης) δημοκρατίας μας, Πρωθυπουργός της χώρας μπορεί να είναι ένας βουλευτής - εκλεγμένος αντιπρόσωπος δηλαδή - ή κατ'εξαίρεση και μόνο για ένα μήνα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δείτε και εσείς το Σύνταγμα εδώ  και βγάλτε τα συμπεράσματά σας .


Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ειμαι Ελληνας κ ειμαι περηφανος για αυτο!!! οσο κ αν καποιοι προσπαθουν να μειωσουν την αξια,την ιστορια,την προσφορα της χωρας μας στον πολιτισμο κ στην δημοκρατια,οπως κ το αισθημα της περηφανειας να εισαι κ να αισθανεσαι Ελληνας κ το μεγαλειο της χωρας μου,το αιμα που κυλαει στις φλεβες μας θα ειναι παντα ατοφιο Ελληνικο !! δεν ανεχομαι παντος ειδους αδικια κ εκμεταλευση κ δεν θα παψω ποτε να υποστηριζω τα πιστευω μου! "Πατρις-Θρησκεια-Οικογενεια" "Μολων Λαβε" "Εσω Ετοιμος"" "αγαπα τον πλησιον σου σαν τον εαυτο σου"" "σεβασου τους αδυναμους" "να εισαι δικαιος κ ειλικρινης" !! Ειμαι κατα της "ανωνυμης" κ "απροσωπης" ενημερωσης κ αρχη μου το "αν εχεις να πεις κατι,πες το με το ονομα σου" αλλιως μην το λες καθολου...ειναι ντροπη να "κρινουμε,κατακρινουμε,καταδικαζουμε" πισω απο την "ασφαλεια" της ανωνυμιας που μας παρεχει το ιντερνετ... το θεωρω ανανδρο κ υπουλο!